پسابرجام و چشم انداز مبارزه ی طبقاتی در ایران!

 

دفتر سیام

 

 

 

 

جلد دفتر سیام نگاه

فهرست مطالب

یادداشتی بر این دفتر - بیژن هدایت

بی آن که نامش را ببرم - ژورژ موستاکی - برگردان:تراب حق شناس

نگاه میپرسد: پسابرجام و چشمانداز مبارزهی طبقاتی در ایران

جعفر رسا

سیامک ستوده

رمضان قدیری

لیلا دانش

ناصر پایدار

قصهی تلخ آزادی - ناظم حکمت

سرمايهداری ايران بعد از برجام - مراد عظیمی

کار خانگی؛ بیگاری یا کار لازم اجتماعی! - فریده ثابتی

جنبش لغو کار مزدی؛ هم استراتژی هم تاکتیک! - ناصر پایدار

نامه به همسرم - ناظم حکمت

رژیم اسلامی سرمایه و فاجعهی محیط کار و زیست ایران - حسن عباسی

اعتراف - علی رسولی

زیرپوست شهر، بدون روتوش:

آخر دنیا؛ فاجعهی حاشیهنشینی در ایران - تنظیم: مریم ناصحی

خط فقر، شهرنشینان را حاشیهنشین کرد! - ریحانه یاسینی

شهری برای ساختن - علی رسولی

شاملو، مسالهی سیاست و شعر سیاسی - اجتماعی - علی شریعت کاشانی

قصد من فریب خودم نیست، دلپذیر! - احمد شاملو

علیه سرمایه، نشریهی کارگران ضد سرمایهداری، منتشر شد!

پروندهی ویژه:

بحران جهانی سرمایه و کُنش‌های آن در منطقه - عباس منصوران‌

به حق جگر - زیبا کرباسی

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

دفتر سیام نگاه در یک فایل

Home