سرمایهداری، بحران، چشمانداز مبارزهی طبقاتی

 

 

دفتر سی و یکم

 

 

 

 

جلد دفتر سی و یکم نگاه

فهرست مطالب

پدیدهی دونالد ترامپ و نشانههای عینی پایان جهان آمریکا - سیروس بینا

خاورمیانه در بازتقسیم جهان - لیلا دانش

سرود ملی را نمیخوانم - علی رسولی

دوران کنونی - تراب ثالث

سرمایهداری، بحرانها و چشماندازها - عباس منصوران

دشمنان - پابلو نرودا - ترجمه: غزال طبری

بحران اقتصاد - فریده ثابتی

بحران بی ‌پایان - جان بلامی فاستر و رابرت مک‌چسنی - ترجمه: خسرو کلانتری

آزادشان کنید! - علی صالحی

پیتر هیودیس و جستوجوی بدیل مارکسی سرمایهداری - ناصر پایدار

دیوید هاروی و گُم راهه نئولیبرالیسم ستیزی - حسن عباسی

رُزا لوکزامبورگ، نظریهی انباشت و انتقاد به مارکس - ناصر پایدار

کلید آزادی - شرلی کاشوف - ترجمه: رامین شهروند

پروندهی ویژه: سرمایهداری، طبقهی کارگر و اتحادیههای کارگری

طبقهی کارگر آمریکا در موقعیت دشوار - کیم مودی ترجمه: فریده ثابتی و امید زارعیان

آزمونهای طبقاتی کارگران (بخش اول) - عباس منصوران

یا اتحادیههای کارگری یا نهادهای به راستی طبقاتی (بخش دوم) - عباس منصوران

تاریخچهی اتحادیههای کارگری در سوئد - صابر مهدیزاده

دستانت را به من بده - لویی آراگون - ترجمه: نفسیه نوابپور

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگلیسی

دفتر سی و یکم نگاه در یک فایل

Home