طبقهی کارگر و چهل سال بربریت سرمایهداری

 

 

دفتر سی و دوم

 

 

 

 

جلد دفتر سی و دوم نگاه

فهرست مطالب

یادداشتی بر این دفتر - بیژن هدایت

سرمایهداری ایران در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی - ناصر پایدار

درهای کارخانه - کارل سندبرگ - ترجمه: میلاد جنت

فروپاشی مقدر نیست! - لیلا دانش

سامان یابی اقتصاد جامعه در حکومت کارگری

گفتو گوی نگاه با ناصر پایدار

طبقهی کارگر، چهل سال مقاومت و مبارزه علیه بربریت اسلامی سرمایه! - بیژن هدایت

من نمیخواهم - آنخلا فیگوئرا امه‌ریچ

حاشیه نشینی: آخر دنیای مردم تُهیدست! - مریم ناصحی

جنبش شورایی طبقهی کارگر؛ از چیستی تا چرایی! - کارگران ضد سرمایهداری

چه اتفاقی افتاده است؟ - برتولت برشت - ترجمه: شهاب برهان

سیاست خارجی و مناسبات منطقهای و بینالمللی؛ مروری بر کارنامهی چهل سالهی رژیم  اسلامی - ح. الف (مصطفی حدائق)

زنده باد امید - علی صالحی

اپیدمی سرمایه یا سرمایه چون اپیدمی - حسن عباسی

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد؟ - ناصر پایدار

سپیدهی سرخگون - علی رسولی

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگلیسی

دفتر سی و دوم نگاه در یک فایل

Home