مصاف کار - سرمایه، جایگاه شورا و کنترل کارگری

 

 

دفتر سی و سوم

 

 

 

 

جلد دفتر سی و سوم نگاه

فهرست مطالب

یادداشتی بر این دفتر - بیژن هدایت

جنبش شورایی کارگران، عظیمترین حلقهی مبارزهی طبقاتی در تاریخ!- ناصر پایدار

در چشم غمزده، اشکی نیست! - هاینریش هاینه

تجربهی شوراهای کارگری در ایران؛ آنچه بودند، آنچه باید باشند! - بیژن هدایت

شوراهای کارگری، نمونههای اولیهی سازماندهی کُل ساختار اجتماعی در جامعهی سوسیالیستی - مصاحبهی جی.جی. لبل با پل ماتیک - مترجم پرویز قاسمی

رئیس - ژاک پرهور - ترجمه: لیلی گلستان

نگاه میپرسد: جنبش کارگری و راهکارهای پیشروی در مبارزه علیه سرمایهداری

علی مبارکی

سعید رهنما

رضا مقدم

بهرام دزکی

اسد گلچینی

محسن حکیمی

راه دوزخ - برت وارد - برگردان: احمد کریمی حکاک

جنبش آگاه طبقهی کارگر و کنترل کارگری واحدهای کار - حسن عباسی

دموکراسی اقتصادی یا کنترل کارگری؟! - نازنین و یامین

کنترل کارگری، از آن چه نیست تا آن چه هست! - نازنین و یامین

آغاجاری - سعید سلطانپور

پروندهی ویژه: سرمایهداری، کنترل کارگری، خودگردانی، خودمدیریتی و...

کارخانه بدون کارفرما: تجربهی خودگردانی کارگری در آرژانتین - ماریا تریگونا - ترجمه: مرتضی مختاری

تجربهی کنترل کارگری در شرکت تعاونی موندراگون اسپانیا - کانون مدافعان حقوق کارگر

کنترل کارگری توسط کارگران شیلی در حکومت خلقی آلنده - کتاب جمعه

برای کودکان کار - یوسف صدیق (گیلراد)

برگی از تاریخ جنبش کارگری در ایران: سندیکای قندریز و شکلات سازی تهران

بازداشت شدم + نخستین شمارهی نشریهی اینترنتی گام - دیکریشن

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگلیسی

دفتر سی و سوم نگاه در یک فایل

Home