کجا ایستادهایم؟ چشمانداز مبارزهی سیاسی و طبقاتی در ایران!

 

دفتر سی و ششم

 

 

 

 

جلد دفتر سی و ششم نگاه

فهرست مطالب

یادداشتی بر این دفتر: انتخابات 1400 و چشمانداز مبارزهی سیاسی و طبقاتی در ایران! - بیژن هدایت

او ل ما ه مه - ارنست فیشر - برگردان: احمد شاملو

سرمایهداری، کارگران و جبههی خاموش جنگ طبقاتی! - ناصر پایدار

بُن بست، فروپاشی، چرخش! - لیلا دانش

اُمید - سیدعلی صالحی

گفتگوی نگاه با امید خرم

موقعیت روز جنبش کارگری، بررسی نقاط ضعف و قوت آن در مبارزهی ضد سرمایهداری

حلقهی کلیدی جنبش کارگری؛ مبارزه با چشمانداز الغای کار مزدی! - بیژن هدایت

اعتصاب - فریده ثابتی

مبارزات کارگران کشت و صنعت هفتتپه، صعودها و سقوطها! - حسن عباسی

محلات کارگری در ایران - فریده ثابتی

کرونا، بیماری طبقاتی - جنسیتی! - پژوهشی از چند تن از فعالین جنبش زنان

انگشتانم کجاست؟ - یوسف رسولی

از اتحادیهگرایی تا شوراهای کارگری، نمایندگان کارگری انقلابی در آلمان 1918-1914- - رالف هافروگه - ترجمهی: شیوا طبری

همهی کارها برای سرمایه ارزش تولید میکنند و همهی ما علیه ارزش مبارزه میکنیم! - دیوید هاروی - برگردان: هیوا ناظری

هاروی و مشکل کار مولد، نامولد و نظریهی ارزش مارکس! - ناصر پایدار

جنایت در غرناطه رُخ داد - آنتونیو ماچادو - برگردان: محسن عمادی

یک تقاضا از مسئولین محترم سایتهای اینترنتی

فهرست مطالب به انگلیسی

دفتر سی و ششم نگاه در یک فایل

Home